ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A macsupport.hu online oldal teljeskörű számítástechnikai megoldásokat kínál Apple felhasználóknak Magyarországon. A macsupport.hu oldal üzemeltetője a Support & Solutions Kft.

Cég: Support & Solutions Kft.
Székhely: 1164 Budapest, Csókakő utca 8.
Cégjegyzékszám: 01-09-304344
Adószám: 26145974-2-42
Közösségi adószám: HU26145974
Bankszámlaszám: UniCredit 10918001-00000096-33490008

Jelen szerződési feltételek a Szolgáltató által, egyoldalúan kerülnek meghatározásra, melyet a felek egyedileg nem tárgyalnak meg, így azokra irányadóak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) vonatkozó rendelkezései.

Kérjük, amennyiben úgy dönt, hogy Weboldalunk szolgáltatásait igénybe kívánja venni, figyelmesen olvassa el a jelen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF). Csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha az ÁSZF átolvasása és értelmezése után úgy gondolja, hogy az abban foglalt minden ponttal egyetért.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az ÁSZF elfogadásával egyidejűleg azt a vásárló magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Az ÁSZF elfogadása esetén a weboldal további használata folyamán jelen dokumentum rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

Az ÁSZF a Szolgáltató által nyújtott a Weboldalon feltüntetett szolgáltatások teljesítésére terjed ki, így többek között de nem kizárólagosan: szervíz, bérlés, készülék adásvétel, adatmentés, tanácsadás.

 

 1. AZ ÁSZF HATÁLYA, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1. A www.macsupport.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal), vagy az azon található elérhetőségeken keresztül történő megrendelés esetén a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi ÁSZF-et, valamint kijelenti, hogy a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozatot megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

1.2. A jelen ÁSZF a Support & Solutions Kft. (továbbiakban: Eladó, Szolgáltató, Bérbeadó) által a Weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Vásárló, Felhasználó, Megrendelő, Bérlő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Eladó és Vásárló a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Weboldalon keresztül, valamint a Weboldalon történő vásárlással kapcsolatosan, de azon kívül történik.

1.3. Az eladó adatai:

Cégnév: Support & Solutions Kft.

Székhely: 1164 Budapest, Csókakő utca 8. 

Átvevő pontunk / Irodánk címe: 

Email cím: info@macsupport.hu

Telefonszám: +36 30 422 4854

Adószám: 26145974-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-304344

Nyilvántartó bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Tárhelyet biztosító szolgáltató neve, székhelye, e-mail címe: DoclerNet Hosting, 1101 Budapest, Expo tér 5-7, E-mail: info@doclernet.hu

 

1.4. A Weboldalon Vásárlónak minősül minden olyan személy, aki az Eladó felé elektronikus úton, a Weboldalon keresztül / emailben ad le megrendelést.

1.5. Az Eladó törekszik arra, hogy a Vásárló számára minden szükséges információt és minden lehetséges segítséget megadjon a Weboldalon történő vásárlással kapcsolatban.

1.6. A Weboldalon történő vásárlást a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) szabályozza. A szerződésre fogyasztónak minősülő Vásárló esetén a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

1.7. A Felek között a termék megrendelésével magyar nyelvű szerződés jön létre, amely nem minősül írásba foglalt szerződésnek, Eladó azt nem iktatja. Az Eladó törekszik a Magyarország területén tartózkodó, a magyar nyelvet nem ismerő Vásárlói számára angol nyelvű szerződés biztosítására. A Vásárló által leadott megrendelés tartalmát az Eladó által megküldött Szállítási értesítő tartalmazza visszaidézhető formában (az e-mail tartós adathordozónak minősül). A szerződés a Felek szerződésszerű teljesítéséig tartó határozott időre jön létre.

1.8. Eladó nem tartozik magatartási kódex hatálya alá.

 

 1. TERMÉKKÍNÁLAT

2.1. Az Eladó nem üzemeltet Online Áruházat, a termékek elérhetőségéről és árairól emailben vagy telefonon tájékoztatja a Vásárlót. A szerződés a felek között ez esetben e-mailes levelezés útján jön létre, így arra a Ptk. XVI. Fejezetében rögzített elektronikus úton kötött szerződésekre vonatkozó különös szabályok a Ptk. 6:85. §-a alapján nem alkalmazandóak.

2.2. Az Eladó törekszik a termékekről a legpontosabb információt nyújtani a vásárló számára, lehetőség szerint a gyártói információkat.

2.3. A termékleírás esetleges pontatlanságáért az Eladó nem vállal felelősséget, a termékhez a Használati utasítás kerül csatolásra, amely tartalmazza a termék lényeges tulajdonságait.

2.4. Az Eladó fenntartja az emailben tett árajánlat utólagos módosításának a lehetőségét, különös tekintettel a nyilvánvalóan történt elírásokra.

2.5. Az Eladó minden vásárlásról a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő számlát állít ki, mely tartalmazza – amennyiben van – a kiszállítás költségét is. A számlát az Eladó minden esetben a termékhez csomagolja.

2.6 Bérlés

2.6.1. A Szolgáltató a bérlés céljára kiadott eszközöket mindig részletes állapotleírással adja a Bérlő rendelkezésére, amely állapotot a bérleti szerződésben rögzítenek. Ezt a Bérlő az aláírásával hitelesíti. A bérlésre vonatkozó bérleti szerződés minden esetben külön, a Felek által előzetesen egyeztetett és elfogadott tartalommal jön létre. A bérleti szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen ÁSZF alkalmazandó. Amennyiben a bérleti szerződés tartalma és a jelen ÁSZF rendelkezései között ellentmondás van, a bérleti szerződés rendelkezései az irányadóak.

2.6.2. Amennyiben az eszköz a bérleti időszakot követően nem tükrözi azt az állapotot, ami a bérleti szerződésben rögzítésre került, a Bérlő köteles annak javítását / cseréjét megtéríteni – amely a Magyarországon elérhető hivatalos Apple szervizek valamelyikében történik- és köteles további 5000,- Ft + ÁFA összegű szállítási költséget megtéríteni a Szolgáltató számára.

2.6.3. A Bérlő a bérlet megkezdése előtt kauciót (óvadékot) köteles fizetni a Szolgáltató számára, amelynek összege termékcsoportonként, állapotonként, felszereltségenként eltérő. A kaució és a bérleti díj pontos összege  szerződésben kerül rögzítésre.

2.6.4. A kaució csak abban az esetben szolgáltatandó vissza a Bérlő részére, amennyiben a bérleményt a bérleti időszak kezdetének megfelelő állapotban szolgáltatja vissza. Ugyanezen feltételek igazak a bérleménnyel együtt kiadott kiegészítőkre is. Abban az esetben, ha a Bérlemény nem a korábban rögzített állapotban kerül vissza a bérbeadó Szolgáltatóhoz, jogosult az eszköz kijavításának / kicserélésének, valamint a felmerülő szállítási költség ellenértékét beszámítani, és az így fennmaradó összeget visszaszolgáltatni Bérlő számára. Bérbeadó jogosult a felmerülő további kárainak megtérítésére is.

2.6.5. Tartós üzleti kapcsolat (minimum 5 korábbi megrendelés / bérlés) fennállása esetén a Szolgáltató kedvezményként biztosíthatja a Vásárló számára a Szolgáltató által egyoldalúan meghatározott termékek kaució fizetése nélküli igénybevételét.

2.6.7. A bérlemény meghibásodása esetén (amennyiben bizonyítottan nem a Bérlő hibájából történt), a Bérbeadó az erre vonatkozó értesítés kézhezvételétől számított 24 órán belül köteles annak cseréjét biztosítani. Ez minden esetben a bérleti szerződés módosításának kötelezettségét vonja maga után, amely az új bérlemény részletes adatait tartalmazza. Amennyiben nincs raktárkészleten ugyanolyan technikai paraméterekkel rendelkező, vagy ahhoz nagyon hasonló termék, abban az esetben a kaució mértéke és a bérleti ár nem változik. Amennyiben a Bérbeadó nem tud a Bérlő számára megfelelő bérleményt biztosítani, a Bérlő elállhat a szerződéstől. Ez esetben a fennmaradó bérleti díj és kaució összege visszafizetésre kerül, készpénz vagy utalás formájában.

2.6.8. A bérlemények, azok kiegészítői nem értékesíthetőek, vagy adhatóak tovább harmadik személyeknek sem bérbeadási sem pedig használati célokkal.2.6.9. A tervezett bérleti időszak megváltozásáról a Bérlő köteles a bérbeadót legkésőbb a bérleti időszak tervezett vége előtt 48 órával írásban tájékoztatni. Amennyiben a Bérlő semmilyen formában nem tájékoztatta a Bérbeadót a bérleti időszak  hosszabítására vonatkozó igényéről, és a bérleti időszak leteltével nem lehet elérni egyik megadott elérhetőségén sem, és a Bérleményt nem szolgáltatja vissza, úgy a Bérbeadónak 48 órával a bérleti időszak letelte után lehetősége van rendőrségi feljelentést tenni az ügyben. Erről a Bérlőt a megadott elérhetőségek mindegyikén tájékoztatja legalább két alkalommal.  Amennyiben a bérleti időszak csökkentésre kerül, a bérbeadó fenntartja a bérleti díj változtatásának jogát.

2.6.10. Abban az esetben, ha a Bérlő a Bérleményt a bérleti időszak lejártának napján nem szolgáltatja vissza, köteles késedelmi kötbért fizetni Bérbeadó felé. A késedelmi kötbér mértéke a bérleti díj egy napra eső összegének 150%-a, legfeljebb azonban a teljes bérleti időszakban fizetendő teljes bérleti díj 30%-a lehet. A Bérbeadó jogosult kötbérigényét a kaució összegéből érvényesíteni. A kötbér megfizetése nem jelenti Bérbeadó egyéb kárigényeiről való lemondását.

2.6.10. A bérleti ajánlat csak a készülék(ek) bérlésének árát tartalmazza, az esetleges adatmigrálás, programok telepítése külön díjazás ellenében történik.

2.6.11. A bérelt eszközöket minden esetben az azokkal kiadott kiegészítőkkel szükséges visszaszolgáltatni, ellenkező esetben ezek értéke a kaucióból levonandó.

2.6.12. A bérleti időszak leteltével a Bérlő köteles a bérleményt a Bérbeadóhoz visszajuttatni, vagy lehetősége van elszállítást kérni, ebben az esetben a bérbeadó kiszállási díjat számíthat fel.

2.6.13. A Bérlő a bérleti szerződés aláírásával igazolja, hogy a bérleményt átvette, annak használatát megkezdte.

2.6.14. A Bérlő a bérleményt köteles rendeltetésszerűen használni. A bérleményt a Bérbeadó előzetes hozzájárulása nélkül szervizzel vagy magánszeméllyel nem javíttathatja. Az ebből származó károk a bérlőt terhelik.

2.7 Szerviz

2.7.1. A Szolgáltató a hardveres meghibásodások javítását szerződött partnerén keresztül biztosítja, így a készülékekről minden esetben átvételi elismervényt (munkalap) tölt ki, mely tartalmazza a Megrendelő pontos adatait, a javításra leadott készülék típusát, sorozatszámát, állapotának részletes leírását, hibájának a leírását, melyet a Megrendelő aláírásával hitelesít.

2.7.2. A javításra leadott készülékek rejtett hibáiért a Szolgáltató és annak partnerei sem tudják vállalni a felelősséget. Az ilyen hibákról a Szolgáltató a Megrendelőt a hiba felfedezését követően haladéktalanul tájékoztatja. Az  ilyen hibák által okozott, és a javítás időtartama alatt bekövetkezett működésképtelenné válásra a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Ezen események bizonyítása a Megrendelő költségére történik.

2.7.3. A Megrendelő által adott helytelen információból eredő károk minden esetben a Megrendelőt terhelik. A Megrendelő köteles a lehető legpontosabb leírást adni a készülék állapotáról. Az esetleges pontatlan hibaleírás miatt bekövetkezett károkra és késedelmekre a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

2.7.4. Ha a javításra leadott készülék javítható, a Szolgáltató dönt a javítás módjáról. A javítás megkezdése előtt a Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt a javítás várható költségéről,  annak várható idejéről és módjáról. Ez az időtartam csak tájékoztató jellegű, a hivatalos vállalási idő minden esetben 60 naptári nap.

2.7.5. A javítás / szolgáltatás elkészültéről a Megrendelőt a megadott email és / vagy telefonos elérhetőségeken értesíti a Szolgáltató. A Szolgáltató az első értésítést követő 10 naptári napig az Átvételi elismervényen (munkalapon) szereplő tételeket díjmentesen tárolja. A 10 nap letelte után a Szolgáltató minden, az átvételi lapon szereplő készülék / eszköz után nettó 500Ft / darab tárolási díjat számol fel hetente. A 60 napig át nem vett készülékeket a Szolgáltató úgy kezeli, hogy azokról tulajdonosa lemondott, innentől a Szolgáltató szabadon rendelkezik azok felett.

2.7.6. A készüléken tárolt adatokért, szoftverekért (beleértve az adathordozók, memóriakártyák) a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, ezért kérjük, minden esetben győzödjön meg adatainak biztonságos lementéséről, mielőtt készülékét javításra leadja.

2.7.7. Amennyiben vásárolt szoftverek vannak a készüléken, azoknak licence – kódjára / jelszavára / esetlegesen a vásárlást igazoló számlára minden esetben szükségünk lesz azok sikeres visszatelepítéséhez. A Szolgáltató igyekszik minden esetben megoldást találni a sikeres adatvisszatöltésre, azonban az elfelejtett jelszavakkal rendelkező, nem hivatalos forrásból származó, így licence mentes szoftverekért felelősséget nem vállal.

2.7.8. A javításra leadott készülék kizárólag a kiadott és lepecsételt munkalappal vehető át. Az emailes értesítés során kapott email bemutatása nem elégséges adatbiztonsági okokból. A munkalap elvesztése / rongálódása / olvashatatlanná válása esetén a készülékeket csak abban az esetben áll módunkban visszaadni, amennyiben az átvevő személyi igazolványán szereplő név megegyezik a nálunk tárolt munkalapon lévővel.  Amennyiben az azonosítást az Ügyfél megtagadja, a készüléket csak a tulajdonjogot igazoló irattal (számla, nyugta, céges vásárlás esetén a cég képviseleti jogának alátámasztása is szükséges) adja át a Szolgáltató.  Meghatalmazott átveheti a készüléket, az eredeti munkalappal, és az eredeti meghatalmazással.

2.7.9. A javításra leadott készülékek visszaszolgáltatásának további feltétele a munkadíj és felhasznált alkatrészek díjának kiegyenlítése.  Amennyiben a javítás bármilyen okból kifolyólag meghiúsul (legyen az a készülék javíthatatlansága, vagy a javítástól való elállás), a Szolgáltató bevizsgálási díjat számíthat fel. Mobiltelefonok bevizsgálási díja bruttó 5.000 Ft, más Apple készülékek bevizsgálási díja: bruttó 6.000 Ft. A bevizsgálási díj megrendelt javítás esetén nem kerül felszámolásra.

2.7.10. A javítás során cserélt / felhasznált alkatrészeket és azok maradványait csak azokban az esetekben tudja a Szolgáltató a Megrendelő rendelkezésére bocsátani, amennyiben az erre vonatkozó igényét legkésőbb a javítás megkezdéséig jelezte.

2.7.11. A szolgáltató kizárja a felelősséget a gondatlanságból okozott, közvetett-, illetve a következménykárok vonatkozásában, illetve az elmaradt haszonkiesésért keletkezett károk vonatkozásában is.

2.7.12. A Szolgáltató, amennyiben a beszerzett alkatrész nem a Szolgáltató vagy szerződött partnere által lett beépítve, vagy az esetleg máshol beszerzett, de a Szolgáltató által beépített alkatrészekre jótállást és kellékszavatosságot nem vállal.

2.7.13. A Megrendelő kijelenti, hogy amennyiben a Szolgáltató nem eredeti szoftvert telepít a Megrendelő készülékére, ezen szoftvereket a Megrendelő bocsátotta a Szolgáltató rendelkezésére telepítés céljából. A Szolgáltató nem ajánlja a nem hivatalos forrásból beszerzett / letöltött szoftverek használatát.

 

 1. Adatkezelés

3.1. Amennyiben a Vásárló az oldalon vagy az azon feltüntetett elérhetőségeken keresztül megrendelést ad le, köteles az Eladó számára a teljesítéshez szükséges személyes adatait (név, pontos szállítási cím, email cím, telefonszám, számlázási cím, szükség eseteén bankszámlaszám) megadni.

3.2. A vásárlás folyamata során mindenkor, az Eladó tiszteletben tartja a Felhasználók információs önrendelkezési jogát és ezzel kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint jár el. Az adatvédelemmel kapcsolatos bővebb tájékoztatás az Adatvédelmi Nyilatkozat menüpont alatt található meg.

3.3. Az Eladó a hibásan megadott adatokkal történt megrendeléseket érvénytelennek tekinti. Az érvénytelen megrendelés nem jelent kötelezettséget az Eladóra nézve. Az Eladó továbbá semmilyen formában nem vállal felelősséget a Vásárló által helytelenül megadott adatokból eredő téves teljesítésért vagy nem-teljesítésért. A téves adatokból eredő anyagi következmények minden esetben az Eladót terhelik.

3.4. A megrendelés során megadott adatokat a Vásárló bármikor jogosult megváltoztatni a kollégáinknál a megadott elérhetőségeken, feltéve, hogy a változások a valóságnak megfelelnek. A Vásárló jogosult továbbá a megrendelés során megadott adatait törlését kérni az Eladótól. Amennyiben a Vásárló kérésére törölt adatok az Eladó szerződésszerű teljesítését akadályozhatják vagy lehetetlenné tehetik, ezért az Eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget azért, ha  a megrendelést azért nem tudja teljesíteni, mert a Vásárló a megrendelés során megadott adatait törölte vagy töröltette.

 

 1. Rendelés

4.1. Megrendelés, illetve a szerződés megkötésére vonatkozó ajánlattételi felhívás feladására (a továbbiakban együttesen: megrendelés) a Weboldalon megadott elérhetőségek valamelyikén van lehetőség. A megrendelés feladása után részletes ajánlatot küldünk emailben a pontos árról, az esetleges szállítási díj költségéről, a termék elérhetőségéről, a szállítás várható idejéről és a szállítási adatok bekérőjéről. A rendelés feldolgozásának megkezdése csak az árajánlat emailes elfogadása után lehetséges.

4.2.  A Vásárló köteles nyilatkozni a fizetés módjáról, amely lehet: banki átutalás, utánvét készpénzes fizetéssel, utánvét bankkártyával, átvevő ponton történő átvétel készpénzes fizetéssel. A fizetés módját tartalmazhatja az árajánlat is, így az árajánlat elfogadása esetén az abban rögzített fizetési mód teljesítésére kötelezhető a Vásárló.

4.3. A megrendelés elküldése után az Eladó 2 munkanapon belül, e-mailben visszaigazolja a Vásárló megrendelését. Esetenként rendszerünk automatikus válasz emailt küld üzenete beérkezéséről, ez az automatikus válasz kizárólag azt jelzi a Vásárló felé, hogy megrendelése beérkezett az Eladóhoz és annak feldolgozása megkezdődött, azonban ez még nem jelenti a Felek közötti szerződés létrejöttét. A megrendelés beérkezésének visszaigazolását követően az Eladó ellenőrzi, hogy a megrendelésben megjelölt termékek raktárkészletből elérhetőek-e. Amennyiben a megrendelt termék az Eladó raktárkészletéből hiányzik, az Eladó a megrendelést követő 72 órán belül tájékoztatja a Vásárlót. A Vásárlónak ebben az esetben lehetősége van megrendelését módosítani. Amennyiben a Vásárlóval a megrendelés módosítása érdekében történő kapcsolatfelvétel sikertelen, az Eladó jogosult a raktárkészletből nem szállítható terméket törölni a megrendelésből.

4.4. A Vásárló jogosult az elküldött megrendelés módosítására, illetve visszavonására akkor is, ha ez nem a megrendelt termék hiányával függ össze. Ebben az esetben a megrendelés módosítására, illetve visszavonására legkésőbb a Szállítási értesítő megküldéséig van lehetőség. A Szállítási értesítő Vásárló részére történő megküldésével egyidejűleg a termék a Szállító részére már átadásra került. A megrendelés módosítása a kiszállítás időpontját módosíthatja. Az ebből eredő többletköltségek minden esetben a Vásárlót terhelik.

4.5. A szerződés a Felek között akkor jön létre, amikor az Eladó a Vásárló megrendelését – figyelembe véve annak az 4.3. és 4.4. pont szerinti esetleges módosításait – a Szállítási értesítővel emailben vagy telefonon visszaigazolta.

4.6. A megrendelt termék átvételével kapcsolatos tájékoztatás SZÁLLÍTÁSI / ÁTVÉTELI INFORMÁCIÓK pont alatt található. A megrendelt terméket a Vásárló személyesen is átveheti az Eladó átvevő pontján, a 1108 Budapest, Pongrác út 15.  szám alatt, a személyes átvétel díjmentes. A kiszállítást megelőzően, de már a szállítási értesítő megküldése után a Vásárló, a szállító elérhetőségein tudja módosítani a szállítás átvételi helyét / idejét. Az Eladó a szállítási értesítő megküldésével egyidőben a csomagot átadta a szállítónak. A Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy az egyeztetett időszakban a csomag átvételét biztosítsa. Amennyiben a kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről az Eladó e-mailben vagy telefonon értesíti a Vásárlót. Az ismételt kiszállításért az Eladó (Szállító) külön szállítási díjat jogosult felszámítani. 

4.7. Az Eladó a kiszállítást a megrendelésben megjelölt szállítási címre kézbesíti. A Vásárló köteles kézbesítési címként olyan címet megadni, ahol a megrendelt termék átvételét biztosítani tudja. A pontatlanul vagy hibásan megadott kézbesítési címből eredő szállítási késedelemből, vagy a kézbesítés esetleges lehetetlenüléséből eredő károkért az Eladót semmilyen felelősség nem terheli.

4.8. A Vásárló a csomag kézbesítésekor köteles a csomagot tételesen ellenőrizni, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Hiánytalan kézbesítést tartalmazó átvételi elismervény esetén mennyiségi hiányosságokra vonatkozó reklamációkat az Eladó nem fogad el.

4.9. Amennyiben a Vásárló megtagadja a csomag átvételét, úgy köteles a kísérőokmányban feltüntetni az átvétel megtagadásának okát. Amennyiben a Vásárló nem jelöli meg a kézbesítéskor az átvétel megtagadásának okát, úgy az Eladó felé a továbbiakban semmilyen jogcímen nem jogosult a termékkel vagy a megrendeléssel kapcsolatos kifogást, panaszt érvényesíteni. Az átvétel indoklás nélküli megtagadása esetén a termék Eladóhoz történő visszaszállításának költségek a Vásárlót terhelik.

 

 1. FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. A Vásárló a megrendeléskor a felkínált lehetőségek közül jogosult megjelölni a fizetés módját, mely a megrendelés visszaigazolása, elfogadása esetén a felekre nézve kötelező érvényűnek tekintendő.

5.2. A Weboldalon keresztül, vagy az ott megadott elérhetőségeken keresztül megrendelt termékek ellenértékének kiegyenlítése a SZÁLLÍTÁSI / ÁTVÉTELI INFORMÁCIÓK menüpont alatt található módokon történhet.

5.3. Házhozszállítással történő kézbesítés esetén a termék ellenértékén felül a szállítási díj is kiszámlázásra kerülhet. A szállítás nettó 50.000 forint feletti szolgáltatás megrendelése esetén Magyarországon belül díjmentes. Az ettől eltérő rendelés esetén az Eladó a szállítási díjáról árajánlat formájában, emailben vagy telefonon külön értesíti a Vásárlót.

 

 1. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS

6.1. Távollévők közötti szerződés esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló (jelen fejezetben a továbbiakban: Vásárló), azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy jogosult a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-a alapján a termék adásvételére irányuló szerződéstől indoklás nélkül elállni.

 • a terméknek,
 • több termék szolgáltatása esetén az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak

 

a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül. A fogyasztónak minősülő Vásárló elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

6.2. A Vásárló a 6.1. pontban biztosított jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint készült nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja, amely nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton legalább ajánlott küldeményként vagy elektronikus úton küldött levél útján) az Eladó részére. Az elállási jog határidőben gyakoroltnak minősül, ha az elállási nyilatkozatot a 6.1. pontban megjelölt határidő lejárta előtt elküldik az Eladó részére. Eladó e-mailben 48 órán belül visszaigazolja az elállási nyilatkozat megérkezését

6.3. A fogyasztónak minősülő Vásárló elállás esetén köteles a terméket az Eladó 1.2 pontban feltüntetett Telephelyének címére haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Ugyanezen a címen biztosított a termék személyes átvétele is. Határidőben történő visszaküldésnek minősül, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (igazolható módon postára adja vagy futárnak átadja) a terméket. A termék visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli. Eladó az utánvéttel visszaküldött csomagot nem köteles átvenni.

6.4. A Vásárló elállása esetén Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérít valamennyi teljesített ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Eladó a visszajáró összeget az eredetileg a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Vásárló hozzájárulása esetén Eladó más visszafizetési módot is választhat, de emiatt Vásárlót többletköltség nem terhelheti. Eladó nem köteles visszatéríteni azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a legkedvezőbb árú szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

6.5. Eladó jogosult a visszajáró összeget mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

6.6. A Vásárló kizárólag akkor felel a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

6.7. A fogyasztó az elállás/felmondás jogát nem gyakorolhatja a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29.§-a értelmében az alábbi esetekben:

 1. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. c) olyan nem előre gyártott termék esetében (pl. a Vásárló kérése alapján egyedileg konfigurált termékek), amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. fülhallgató, vércukormérő, kijelzővédő fóliák);
 6. f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

A h) pontban meghatározott esetben az elállási jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.
Az elállási/felmondási jog nem gyakorolható az AppleCare szolgáltatáscsomag vonatkozásában azt követően, hogy a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

6.8. Visszatérítés esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget az alábbiak szerint téríti vissza:
– készpénzben történt fizetés esetén a visszatérítés az Ügyfélszolgálaton történik, készpénzben,
– bankkártyás fizetés esetén az online fizetéskor használt bankkártyához tartozó számlára,
– banki átutalásos fizetés esetén az átutaláskor használt bankszámlára történő visszautalással.
E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terhelheti.

6.9. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében, ha a fogyasztó kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén a fogyasztó köteles megtéríteni Eladó számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen, az Eladó visszatéríti a fogyasztó által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az Eladó által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

 

 1. SZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

7.1. Kellékszavatosság

7.1.1. Milyen esetben élhet kellékszavatossági jogával?

A Vásárló a Weboldalt üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

7.1.2. Milyen jogok illetik meg a Vásárlót a kellékszavatossági igénye alapján?

Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

7.1.3. Milyen határidőben érvényesítheti Vásárló kellékszavatossági igényét?

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított egy éves (fogyasztó és vállalkozás között létrejött szerződés esetén két éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

7.1.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Vásárló a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

7.1.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Weboldalt üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

7.2. Termékszavatosság

7.2.1. Milyen esetben élhet Vásárló a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vásárló – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

7.2.2. Milyen jogok illetik meg a Vásárlót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

7.2.3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.2.4. Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

7.2.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

7.2.6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.3. A szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályai fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén

7.3.1. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglalt rendelkezésektől a felek megállapodása kizárólag a fogyasztó javára térhet el.

7.3.2. A szavatossági igény érvényesítésekor a fogyasztó kötelezettsége, hogy a szerződés megkötését bizonyítsa (ezt megteheti az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal, számlával, vagy nyugtával).

7.3.3. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, melynek tartalmi elemeit a rendelet határozza meg. A jegyzőkönyvről készült másolatot haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

7.3.4. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

7.3.5. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

7.3.6. A hibás teljesítéssel, a szavatossággal, valamint a jótállással kapcsolatos, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott, vonatkozó rendelkezések a 6:157. § és 6:178. §-ok között találhatóak.

 

7.4. Jótállás

7.4.1. Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról  szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a külön feltüntetett termékek esetén jótállásra köteles.

7.4.2. Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 

7.4.3. Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosságból és a termékszavatosságból fakadó jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

 1. FELELŐSSÉG ÉS SZERZŐI JOG

8.1. A Weboldalon történő rendelés tekintetében az Eladó feltételezi, hogy a Vásárló ismeri az Internet és az elektronikus kereskedelem lehetőségeit és korlátait, valamint azokat elfogadja, különös tekintettel a technikai teljesítményekre, az esetlegesen felmerülő hibákra és potenciális veszélyforrásokra. Eladó tudomása szerint a Vásárlók által általában használt hardverek és szoftverek alkalmasak a Weboldal használatára. Eladó javasolja, hogy Vásárló gondoskodjon megfelelő tűzfal alkalmazásáról és az általában elvárható óvintézkedéseket tegye meg számítógépe védelme érdekében.

8.2. Vásárló a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, az Eladó nem felel az alábbiakkal kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért, bármely okból is következtek be:

 • Az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat;
 • Bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza az Áruház akadálytalan működését és a vásárlást;
 • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon;
 • Bármely levél – független attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett – de főleg bármilyen adat elvesztése;
 • Bármely szoftver nem megfelelő működése;
 • Bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei.

8.3. A Weboldal tartalmazhat olyan linkeket, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók tevékenységéért, így különösen adatvédelmi gyakorlatáért Eladó felelősséget nem vállal.

8.4. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, amely nem az irányítása alatt áll. Az Eladó vis maior esetében mentesül a megrendelés teljesítésének kötelezettsége alól és a teljesítés elmaradásáért kártérítési felelősséggel nem tartozik.

Vis maior:

E pont értelmezésében vis maior eseménynek minősül az érintett Fél érdekkörén kívül eső okból eredő, elháríthatatlan esemény, így különösen (i) minősített időszaki helyzet (rendkívüli állapot, szükségállapot, veszélyhelyzet) vagy egyéb katasztrófahelyzetnek minősíthető helyzet, függetlenül a minősített időszaki helyzet tényleges kihirdetésétől vagy a katasztrófa kinyilvánításától; (ii) sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, a Fél munkavállalói által végrehajtott sztrájk vagy munkabeszüntetés kivételével.

Egyik Fél sem felelős a szerződés szerinti kötelezettségeinek nem-, hibás- vagy késedelmes teljesítésért, ha azt az előző pontban meghatározott vis maior esemény okozta. Vis maior esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban haladéktalanul értesíteni.

Vis maior esemény időtartama alatt a szerződés hatálya szünetel, abban a mértékben, amennyiben a Szerződés teljesítése a vis maior esemény miatt nem lehetséges.

8.5. Az Eladó nem felel semmilyen, harmadik személy által valamely Vásárlóval szemben elkövetett csalás miatt. A Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Eladó ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. A Weboldal használata során a Vásárló által közzétett tartalmat az Eladó mindenkor jogosult ellenőrizni.

8.6. Az ÁSZF bármely pontjának megsértése, visszaélés, csalás, jogellenes tevékenység észlelése esetén Eladó jogosult saját hatáskörében érvénytelennek nyilvánítani és törölni az adott Vásárló megrendelését.

8.7. Eladó a Weboldalon történt – a Vásárló egyértelmű beleegyezése után (Hírlevél feliratkozás) – hírlevél feliratkozásoknál megadott e-mail címen a Vásárlóknak/Vendégeknek/egyéb felhasználóknak a későbbiekben automatikusan tájékoztatót küldhet akcióiról és újdonságairól (Hírlevél). A Hírlevél bármikor lemondható.

8.8. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Az Eladó (Support & Solutions Kft.) a kizárólagos szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon megjelenített valamennyi tartalomnak, pl. a Weboldalon használt logóknak, grafikai megjelenítéseknek, szerkezeti elrendezésnek, és egyéb megoldásoknak. A Weboldalon található bármely szerzői jogi tartalom felhasználásához Eladó írásbeli, előzetes engedélye szükséges.

 

 1. ÜGYFÉLKAPCSOLAT

9.1. A Weboldalon történő megrendelés menetével, a megrendelés visszaigazolásával, a fizetéssel, a szállítással és a teljesítés egyéb feltételeivel kapcsolatban, továbbá a fogyasztói kifogások érvényesítésével kapcsolatban az Eladó 1.3. pontban hivatkozott Ügyfélszolgálata ad tájékoztatást az ott található elérhetőségek bármelyikén. Ügyfélszolgálati irodánkban minden esetben időpontfoglalás szükséges.

 

 1. A FOGYASZTÓI JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE, ALKALMAZANDÓ JOG

10.1. A Vásárló az Eladónak a termék forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti az Eladóval az 1.3. pontban foglalt elérhetőségek egyikén.

10.2. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvénynek megfelelően a szóbeli panaszt Eladó azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

10.3. Az Eladó az írásbeli (postai úton vagy e-mailben érkezett) panaszt a beérkezését követő 30 (harminc napon) belül köteles megvizsgálni, érdemben megválaszolni és a választ a Vásárlóval közölni. A panaszt elutasító álláspontját az Eladó indokolni köteles.

EGYÉB JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

10.4. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A Vásárló, amennyiben fogyasztói jogainak megsértését észleli, panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.

10.5. Békéltető testület. A Vásárló eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a Felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bíróságon kívüli, békés rendezése céljából.

PEST MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ELÉRHETŐSÉGEI:

 • Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
 • Telefonszáma: (1)-269-0703
 • Fax száma: (1)-269-0703
 • E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
 • Telefon: 06 (1) 488 21 31
 • E-mail cím: testulet@bkik.hu

 

10.6. Bírósági eljárás. A Vásárló a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében jogosult a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló törvény rendelkezései szerint.

10.7. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre és a felek között létrejövő jogviszonyra a magyar jog, azon belül pedig különösen az alábbi törvények az irányadóak:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdésekről;
 • évi CLXIV. törvény a kereskedelemről;
 • 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről;
 • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • 9/2014. (IV. 29.) NGM rendelet – a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól.

 

A Szolgáltató bármikor jogosult indoklás nélkül, egyoldalúan módosítani a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, továbbá a Weboldalon közzétett bármely szabályt, feltételt és határidőt, ideértve különösen az internetes vásárlás feltételeit és szabályait, továbbá az árakat (a mindenkor érvényes listaárral összhangban) és a szállítási díjakat. A változás a Weboldalon történt megjelenés időpontjától lép életbe, így az ez előtti megrendelésekre nem vonatkozik.